Karizma Haber-karizmahaber.com

İçişleri Bakanlığı’ndan polis okulu öğrencilerine ağır tazminat düzenlemesi

İçişleri Bakanlığı’ndan polis okulu öğrencilerine ağır tazminat düzenlemesi
03 Mart 2015 - 9:50

ANKARA – İçişleri Bakanlığı’nın Emniyet Genel Müdürlüğü adına Polis Akademisi ve diğer fakülte ve yüksekokullarda okuyan öğrencilerden alınacak tazminata dair yönetmelikte değişiklik yaptı.
İlgili yönetmeliğe ‘Taahhütname senedi’ ve ‘Kefaletmane’ başlıklı “1/7/2013 tarihinden itibaren haklarında öğretim masraflarının dört katı tazminat borcu çıkartılanlar hakkında bu yönetmelik hükmü uygulanır.” şeklinde geçici bir madde eklendi.

Geçici maddenin ‘Taahhütname senedi’ bölümünde şu düzenleme yapıldı:
“4652 sayılı Polis Yükseköğretim Kurumu’nun 15. maddesi gereğince Polis Akademisi’nde;
1- Eğitim süresinde veya mecburi hizmetle yükümlü olduğum süre içinde;
a) İstifa ettiğim veya ilişiğimin kesilmesini gerektiren bir suç işlediğim ya da sağlık sebebi hariç başka herhangi bir nedenle okuldan, meslekten veya memuriyetten ayrıldığım takdirde,
b) Şahsıma atfı mümkün bir kusurdan dolayı eğitime devam edemediğim takdirde, eğitimde bulunduğum müddet zarfında 4652 sayılı kanunda belirtilen şekilde hesaplanarak devletçe ihtiyar olunan her türlü masrafı ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın hazine emrine ödemeyi,
2- Devlete karşı mecburi hizmet taahhüdümü halen yürürlükte bulunan veya yürürlüğe konulacak olan kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerinin yüklediği veya yükleyeceği mükellefiyetlere uygun olarak yerine getireceğimi,
3- İş bu taahhütnamede yazılı tüm hususlar hakkında çıkabilecek ihtilafların çözümü için ……Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin salahiyeti olacağını…..tarihinde kabul ve taahhüt ederim.”
Geçici maddenin ‘Kefaletname’ ile ilgili bölümünde ise müşterek borçlu ve müteselsil kefil için taahhüt senedi hükümlerine uyulmadığı takdirde tahakkuk ettirilecek tazminatın ödeneceğine ilişkin bilgiler yer alıyor.

MALİYE VE SAYIŞTAY’IN GÖRÜŞÜ ALINARAK HAZIRLANDI

Polis Akademisi ve diğer fakülte ve yüksekokullarda okuyan öğrencilerden alınacak tazminata dair yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (5) ve (8) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırıldı, 6 numaralı alt bendi “Ek ders, sınav ve uygulamalı eğitim giderleri; o yıl içerisinde yapılan ek ders ücretleri, sınav ücretleri, uygulamalı mesleki eğitim ve uygulamalı eğitim kampı süresindeki diğer giderler ile atış giderleri toplamının öğrenci sayısına bölünmesi sonucu bulunacak kısmı,” şeklinde değiştirildi.

Aynı Yönetmeliğin 6. maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “4 (dört) ile çarpılması” ibaresi “4652 sayılı Kanunda belirtilen şekilde hesaplanması” şeklinde değiştirildi. Yönetmeliğin 7. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “4 (dört) katı” ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Yönetmeliğin 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4 (dört) katı” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.
Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik bugün ki Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.